Conference

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ - ซี

การประชุมสัมนาขนาดใหญ่และสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับสากลล้วนเป็นความภาคภูมิใจของโรงแรมในการให้บริการที่ได้มาตรฐานตลอดมา ด้วยห้อง Convention Hall ซึ่งมีความจุถึง 4,500 คน อีกทั้งห้องประชุมใหญ่เล็กอีกมากมาย ซึ่งมีความจุตั้งแต่ 50 คน จนถึง 1,500 คน